Dane Osobowe - Regulamin

Dbamy o Twoje dane. Zobacz jak je przetwarzamy.

I. Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest GO4Robot sp. z o.o. w Poznaniu (ul. św. Michała 43, 61-119, Poznań), KRS: 0000565151, REGON 361878935, NIP: 9721255781. Administrator prowadzi serwis internetowy pod adresem www.go4robot.pl/, zwany dalej Serwisem. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, dane uzyskane od osoby, której dotyczą, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług. Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Serwisu. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w Serwisie i u podmiotów współpracujących będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania . Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez poszczególnych Klientów zakupów konkretnych towarów i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów prezentowanych Klientom przez Serwis. Klientom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu. Osoby odwiedzające mogą przeglądać zawartość Serwisu bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych. Adres naszej strony internetowej to: https://go4robot.pl/

II. Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu Internetowego (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży i do wykonania innej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem danej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); analitycznym i statystycznym, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); marketingu i promocji produktów lub usług własnych i cudzych, w tym spersonalizowanych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); wysyłki newslettera, a także w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w Serwisie, jak i u podmiotów współpracujących z Serwisem (podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych wynikający z zaprenumerowania przez Klienta newslettera, a także polegający na marketingu bezpośrednim).

  2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, w szczególności: w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu prawidłowej obsługi i realizacji składanych zamówień internetowych – przez czas realizacji zamówienia i po jego realizacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Jeżeli z przepisów prawa wynikał będzie obowiązek dłuższego przechowywania danych, to wówczas dane te będą przechowywane, aż do upływu tego okresu. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w Serwisie i podmiotów współpracujących – do momentu skorzystania przez Klienta z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym lub poprzez korespondencję mailową – przez czas niezbędny do przygotowania i udzielenia tej odpowiedzi. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IV. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie, w szczególności Bitrix24- system CRM, Hekko.pl- serwer, Księgowość Support sp. z o.o. System Subiekt, Arkusze Google. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Facebook, Pixel Facebook, Google Ads, Hotjar, Youtube, istnieje możliwość, że dane osobowe Klienta przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w Serwisie, zostaną przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Klientom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

V. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Serwisie lub wpisanego na listę newsletterową przez umożliwienie mu edytowania danych po zalogowaniu. Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie przysługuje prawo do jego usunięcia, z kolei wpisanemu na listę newsletterową przysługuje prawo do usunięcia z listy. W celu usunięcia konta w Serwisie należy się zalogować do swojego konta, a następnie wybrać opcję usuń konto, a w celu usunięcia z listy newsletter wysłać wiadomość e-mail pod tytułem „Rezygnacja z Newsletter” na adres: ONLINE@G4R.PL . Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta na Serwisie lub wpisany na listę newsletter. Klient może również zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości newsletterowej oraz odznaczając opcję otrzymywania newslettera w swoim koncie klienta w Serwisie (jeśli takie posiada). Rezygnacja z konta czy usunięcie adresu mailowego z listy newsletter nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

VI. Dane kontaktowe Administratora

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres mailowy: rodo@g4r.pl lub adres korespondencyjny: GO4Robot sp. z o.o. w Poznaniu (ul. św. Michała 43, 61-119, Poznań).

VII. Zasady zmiany w Polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Wersja aktualna z dnia 28.08.2020 r.