Dane Osobowe- Regulamin

Witamy na stronie firmy GO4Robot. Dla lepszej jasności i dostępności informacji stworzyliśmy dany regulamin strony. Powstał, aby wyjaśnić dlaczego zbieramy niektóre informacje na naszej stronie.

Wymagamy tylko niezbędnych danych, aby móc świadczyć nasze usługi i pomagać w wyjaśnieniu różnych kwestii. Po zakończeniu sprawy, zawsze spytamy o możliwość zachowania danych kontaktowych na później. Co roku zmienia się wiele rzeczy w naszej ofercie, dlatego warto być z nami na bieżąco.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności 25 V 2018 r.

GO4Robot sp. z o.o.,

ul. Winogrady 89,

61-659 Poznań,

Telefon- 668 115 750

E-mail- Biuro@g4r.pl

NIP- 9721255781

KRS- 0000565151

REGON- 361878935

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm) ODO 24 sp. z o.o., zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Poznaniu, ul. Winogrady 89, 61-659 Poznań, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze. zm.),

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

Usługodawca – GO4Robot sp. z o.o., ul. Winogrady 89, 61-659 Poznań,

Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczne pod adresem: www.go4robot.pl

Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://go4robot.pl/ jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2 – Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

  • Usługę „Kontakt” do kontaktowania się z klientami i udzielenia im większej ilości informacji,
  • Usługę  „Zapisu chętnych na zajęcia prowadzone przez GO4Robot”,
  • Usługę  „Zapisu chętnych na półkolonie prowadzone przez GO4Robot”,

Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3 – Kontakt

Pytania odnośnie Usługodawcy i jego usług można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przesłanie formularza z zapytaniem jest możliwe jedynie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu oraz podanie imienia lub nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego.

Usługodawca dołoży staranności aby udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Udzielanie odpowiedzi na pytania prawne jest bezpłatne, jednakże w przypadku pytań, na które odpowiedź jest bardzo pracochłonna lub wielu pytań kierowanych od jednego podmiotu lub osoby zamiast odpowiedzi Usługobiorca otrzyma wycenę lub ofertę współpracy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Usługobiorca w związku ze świadczona usługą.

Usługodawca zastrzega, że przesłany formularz trafia do systemu CRM- Bitrix24. Usługodawca oświadcza iż podmiot do przechowywania danych został wybrany z zachowaniem należytej staranności. Aktualnie administrator powierza dane osobowe, mocą umowy zawartej na piśmie, Bitrix, Inc. 901 North Pitt Street Suite 325, Alexandria, VA 22314, United States

Rozdział 4 Zapisy na zajęcia/półkolonie

Poprzez stronę internetową umożliwiamy zapisy na organizowane przez nas zajęcia dodatkowe  i półkolonie dla dzieci.

Cena usługi uzależniona jest od jej rodzaju lub od umowy Usługodawcy z Usługobiorcą.

Skorzystanie z usługi wymaga podania danych, tj. imienia nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, wieku dziecka,

Rozdział 5 – Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@g4r.pl Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Rozdział 8 – Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.

Udostępnienie danych osobowych przez Usługobiorców ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie przez Usługodawcę następuje w szczególności:

  • w celu realizacji umowy, tj. świadczenia usług wskazanych w Rozdziale 2 Regulaminu,
  • na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy jeżeli Usługobiorca wyraził na takie działania zgodę.

Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione jedynie:

  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w pkt 1 powyżej, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane podawane są przez Usługobiorców dobrowolnie.

Rozdział 9 – Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:

  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5; dostęp do poczty elektronicznej;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Szczegółowy opis wymagań technicznych potrzebnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział 10 – Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

Rozdział 11 – Postanowienia przejściowe i końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.